محدودیت‌های شدیدی در مورد مسائلی که مغز شما در طول یک روز می‌تواند مدیریت کند وجود دارد. نادیده گرفتن این محدودیت‌ها خطرناک است.