مهم‌ترین سؤالی که می‌توان از کسی که در حال حاضر مشغول به کار است یا در آینده قرار است استخدام شود پرسید این است: چطور یاد می‌گیرید؟