به یاد داشته باشید که شما طیفی از هویت‌های گوناگون هستید، بر نقشهای مثبت تمرکز کنید تا همواره در مسیری رو به جلو حرکت کنید.