درحال حاضر بشریت در آغاز رویدادی انقراضی قرار دارد که سرعتی بیشتر از تمام رویدادهای قبلی دارد.