این فیلم از مجموعه‌ای از صحنه‌های تقریباً بدون دیالوگ، طولانی و جداگانه ساخته شده است که به نوعی جسم شما را نوازش می‌کنند.