تحلیل تاثیر سیاست و رفتار مردم بر وقوع فجایع و آنچه باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه بعدی انجام دهیم.