کشتار دسته جمعی نهنگ ها چیزی بیشتر از خود این موجودات را نابود کرده است.