این روزها بیماری امیکرون بسیار همه گیر شده است اما باید دید آیا این بیماری می‌تواند بدن ما را در برابر سویه های جدیدتر مصون کند یا نه.