مدتی بعد از همه گیری کرونا، جهان با بحران کمبود کالا مواجه شد؛ در این مقاله خبرنگاران اقتصادی نیویورک تایمز به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته اند.