ما تا حدودی می توانیم با مشکل زوال شناختی مقابله کنیم. نکته اینجاست که باید یاد بگیریم چطور این کار را انجام دهیم.