-مصاحبه مجله Vogue با اَدل؛ گذر از یکسال پر اضطراب