داستان هایی از کشف مزارع پر از استخوانِ کودکان در کانادا و قسمتی از آنچه دولت و کلیسا با مردم سرخپوست کردند.