اگر صرف‌نظر از اینکه کجا هستم ذهنم مشغول مسائل مربوط به کار باشد، آیا واقعاً بین زندگی و کارم تعادل ایجاد کرده‌ام؟