در طول تاریخ، ایجاد دموکراسی ناشی از اشتباه یک حاکم مستبد بوده است.