به نظر می‌رسد آنچه ما در رسانه‌های اجتماعی به دنبال آن می‌گردیم داستان‌ها یا اشخاص نیستند بلکه چیزی لحظات دیداری-شنیداری باکیفیت هستند.