«غذا دادن به گوسفندان خوشحالم می‌کند، آن‌ها هرگز غذای متفاوتی برای شام نمی‌خواهند.»