این مقاله به اینکه چگونه عکاسی از حاشیه دنیای هنر بیرون آمد و به مرکز آن تبدیل شد می پردازد.