حقیقتی که باید در مورد اثر محیطی سگ‌ها (گربه‌ها) بر محیط زیست و نحوه کاهش این اثر بدانید.