با یک زیست شناس Dave Goulson همراه می شویم تا ما را در خصوص خطر انقراض حشرات و تاثیرات آن در زندگی بشری آگاه سازد.