تام تورسیچ در سال ۲۰۱۵ تصمیم میگیرد دور دنیا را با پای پیاده طی کند و او از آن موقع تا به حال راه می‌رود.