چندین سال است که به بهانه جلوگیری از آتش سوزی های وسیع، پوشش‌های جنگلی را از بین می برند، راهکاری اشتباه که به خاطر منافع شخصی ترویج می شود.