در یکی از پژوهش‌های UCL، مشخص شده است مردم سراسر جهان، احساسی مشابه خانه‌های خود نسبت به گوشی‌هایشان پیدا کرده اند.