نافرمانی و به چالش کشیدن قوانین، بخش مهمی از تجربیات کودک برای یافتن شخصیتی متفکر و مستقل در آینده است.