داستان زندگی و عکس های، عکاس مشهور و 91 ساله، روزالیند فاکس سولومون