با مطالعه این مقاله، روش تشخیصِ “کمال گرایی ناسالم” را یاد بگیرید، منابع احساسی آن را پیدا کنید و راهی برای ساکت کردن آن صدای “خود انتقادی” پیدا کنید.