دانشمندان به طرز محتاطانه ای خوشبین هستند که گسترش سویه امیکرون با وجود میزان سرایت بالا می تواند نشانه ای از کاهش قدرت ویروس کرونا باشد.