امنیت (Safety) مفهومی است که در دهه 70 رواج پیدا کرد و همه چیزهای اطراف ما از کمربند ایمنی گرفته تا ماسک را تحت تاثیر قرار داده است و باور کنید نهایتا همه ما را در معرض خطر قرار خواهد داد.