یادگیری یک چیز جدید، مزایای بی‌شماری دارد، مانند ارتقاء توانایی مغز برای تنظیم مجدد خود، مرتبط کردن شما با افراد و جوامع جدید و ایجاد دوباره کنجکاوی و همچنین ایجاد یک ذهن باز.