دانشمندان آشیانه های تودرتویی با حدود 60 میلیون لانه از ماهی یخی در کف دریای (Weddell) وِدل کشف کرده اند.