شما نمی‌توانید فقط با نگاه کردن به یک نفر تشخیص دهید او دروغ می‌گوید. اما روانشناس‌ها از روش‌هایی خبر می‌دهند که ممکن است برای پیدا کردن دروغگوها موثر باشند، شاید آن‌ها واقعا روش تشخیص افراد دروغگو را پیدا کرده باشند.