در ابتدای تولدِ خورشید، این ستاره 30 درصد کم‌نورتر از امروز بود، در این شرایط زمین باید منجمد می‌شد اما با این حال، آب، جاری و زندگی شکوفا شد.