سارا می‌گوید: زخم‌هایی که از روابط عاشقانه ایجاد می‌شوند کم کم شروع به بهبود پیدا کردن میکنند، سپس کمی ملتهب شده و بعد دوباره خوب می‌شوند. حالا فقط یک جای زخم از آن‌ها باقی مانده است