آشنایی با تابوی مشترکِ تعدادی از فرهنگ های جهان در مورد رنگین کمان